News

Translate:

Flagcounter

Flag Counter

Väder

klart.se

Arkiv

Nittälven skyddas – blir länets största reservat

Nittälven skyddas – blir länets största reservat

17-10-26
nittalven-reservat

18 nya reservat under 2017 – i tio kommuner

Länsstyrelsen i Örebro håller en hög takt när det gäller att skydda marker med höga naturvärden. Under året har 18 nya reservat bildats eller utvidgats i hela länet. Ett av naturreservaten är Nittälven, som rinner genom Hällefors och Ljusnarsbergs kommuner, som nu blir länets största reservat på cirka 2 000 hektar.

Nittälven är sedan långt tillbaka välkänt för dess till stora delar orörda natur, det oreglerade vattendragets omväxlande karaktär och landskapets upplevelsevärden som vildmark. Delsträckor av älvdalen har tidigare varit skyddade men med det nya beslutet binds hela dalen samman i ett reservat och blir därmed större än Tivedens nationalpark och alltså det största i länet.

Arbetet med att skydda Nittälven har pågått under många år, redan på 1970-talet började Länsstyrelsen och kommunerna i norra länsdelen genomföra naturinventeringar av området. Arbetet har nu lett fram till att hela dalen kunnat sammanfogats i ett helt naturreservat.

Nittälvsdalen består av ett omväxlande och rikt naturområde med tydliga spår efter istidens glaciärer och materialavsättningar med bland annat sprickdalar, ett stort ishavsdelta, rullstensåsar, och drumliner. Älven i sig är ovanlig då det inte finns några regleringar såsom dammar eller dylikt vilket är i det närmaste unikt för vattendrag i Bergslagen.

I området finns också en rad rödlistade arter och signalarter såsom tallticka, stjärntagging, doftskinn, gränsticka, veckticka, rosenticka, gräddticka, gammelgranskål, garnlav, sotlav, brunpudrad nållav, trådbrosklav, ringlav, grenskägglav, olivtalltagel, broktagel, violettgrå tagellav och norsk näverlav.

Nittälvsdalen är sedan gammalt ett väl etablerat område för naturnära friluftsliv både för närboende och långväga besökare. Områdets besöksvärden ligger i dess karaktär av vildmark, intressant fågelliv, variationsrikedom och tillgången till äldre stigar, vandringsleder och paddlingsvatten.

– Årets reservatsbeslut visar återigen på den stora bredd av naturtyper som vi har i Örebro län och det är roligt att de nya reservaten är spridda i så många kommuner. Extra roligt är det att vi nu gått i mål med att skydda Nittälvsdalen då det är ett projekt som vi och våra företrädare jobbat med i så många år, säger Hans Ljungkvist, en av handläggarna som har arbetat fram de nya reservaten.

Länsstyrelsen har ett tydligt uppdrag från riksdag och regering att skydda skogar med hög biologisk mångfald. Riksdagen har antagit ett mål om att 150 000 hektar produktiv skogsmark i Sverige ska ges ett formellt skydd genom beslut som tas under åren 2012–2020.

I och med Länsstyrelsens beslut om nya naturreservat skyddas totalt närmare 3 700 hektar i länet av olika naturtyper, framför allt skog och myr. I Örebro län är nu lite drygt 3 procent av den produktiva skogsmarksarealen skyddad.

De områden som nu skyddas är:

Nittälven, Hällefors och Ljusnarsbergs kommuner, 1 988 hektar.

Björkbergsbacken, Nora kommun, 14 hektar, naturskog av asp och gran.

Kapellet, Lindesbergs kommun, 35 hektar, gammal artrik barrskog med märklig fornlämning.

Karamossen, Laxå kommun, 512 hektar, stor oexploaterad myr med intressant fågelfauna.

Kilaskogen, Lekebergs kommun, 43 hektar, kuperad barrnaturskog i Kilsbergen.

Kroksjöskogen, Lekebergs och Degerfors kommuner, 267 hektar, väglöst naturskogsområde i storblockig terräng i Kilsbergen.

Kroktärnarna, Askersunds och Laxå kommuner, 10 hektar, tjärnar med ursprunglig förekomst av röd näckros.

Kärramarken, Askersunds kommun, 107 hektar, artrik barrdominerad skog i kuperad terräng.

Rostorp, Örebro kommun, 42, mosaikartat område med blandskog, ädellövträd och ängsmark.

Siksandshöjden, Hällefors och Nora kommuner, 166 hektar, omväxlande barrnaturskog med vildmarksprägel.

Stora Andsjöberget, Lindesbergs kommun, 41 hektar, tätortsnära friluftsanpassad äldre barrskog.

Svenshyttan, Lekebergs kommun, 27 hektar, opåverkad väglös barrblandskog med kalkpåverkan och artrik flora.

Bondabrobäcken, Nora kommun, 123 hektar, särskilt värdefullt vattendrag med flodkräfta och flodpärlmussla.

Holmstorp, Örebro kommun. 13 hektar, gammalt ädellövskogsområde med rik svampflora.

Stora Knattorpsmossen, Örebro och Lindesbergs kommuner, 196 hektar, myrmarker omväxlande med orörd blandskog.

Vena hage, Nora kommun. 16 hektar, ålderdomligt odlingslandskap på kalkgrund med rik biologisk mångfald.

Utvidgning av Djupdalshöjden, Ljusnarsbergs kommun, 77 hektar, ytterligare barrnaturskog och myr som läggs till det ursprungliga reservatet.

Utvidgning av naturreservatet Angsjön i Karlskoga kommun, 3 hektar, välbesökt naturområde vid vacker sjö.

Totalt har 3 680 hektar mark skyddats under 2017.

Handläggare

Hans Ljungkvist
Länsstyrelsen i Örebro län
Naturvårdsbiolog
010-224 87 58
Presskontakt

Göran Schultz
Länsstyrelsen i Örebro län
Kommunikationstrateg
0702-61 62 39

1 kommentar till Nittälven skyddas – blir länets största reservat