News

Translate:

Flagcounter

Flag Counter

Väder

klart.se

Arkiv

Länsstyrelsens bild till regeringen över läget i Örebro län

Länsstyrelsens bild till regeringen över läget i Örebro län

2020-04-08
Länsstyrelsen har ett särskilt ansvar att förse regeringen med en lägesbild av corona-situationen i Örebro län. Från och med idag kommer vi varje onsdag att ge en sammanfattning till media av den aktuella lägesbilden som förmedlats till regeringen

I sammanfattningen beskrivs nuläge, utveckling och insatser i länet. Lägesbilden utgår ifrån information som Länsstyrelsen förmedlat till regeringen och uppgifterna kommer från länets kommuner, Region Örebro län, polis, räddningstjänst och andra berörda samhällsaktörer. Sammanfattningen skickas från och med i dag, och tillsvidare varje onsdag. Observera att läget kring smittspridning utvecklas fort och att uppgifter kan vara inaktuella. Denna sammanställning innehåller endast regional information (ej på nationell nivå).

Länsstyrelsens bedömning över hur samhällsviktiga verksamheter påverkas

Länsstyrelsens bedömning hur samhällsviktiga verksamheter påverkas i fem nivåer: ingen- måttlig- betydande-, allvarlig resp. kritisk påverkan.

I denna lägesbild konstaterar Länsstyrelsen att ingen samhällsviktig verksamhet har nåtts av kritisk, eller allvarlig påverkan. Däremot är följande verksamheter drabbat av betydande påverkan i Örebro län.

Handel och industri

Stor påverkan på handel och industri. Många varsel, framförallt inom hotell och restaurang samt rese- och bemanningsbranschen.

Hälso- och sjukvård samt omsorg

Betydande påverkan, förväntas öka. Smitta finns på nio särskilda boenden i länet samt inom hemtjänsten. Fortsatta behov av personlig skyddsutrustning och personal. Besöksförbud på äldre- och vårdboenden samt länets sjukhus.

Transporter

Regeringen har beslutat att tillfälligt stoppa icke nödvändiga resor till Sverige. Avrådan gäller till och med den 15 juni 2020. Gränser har stängts i flera länder. Neddragning av inrikes flygtrafik. Minskade tågavgångar. Indragna turer i kollektivtrafiken i länet..

Länsstyrelsens arbete kring konsekvenser av pandemin

Länsstyrelsen har en sammanhållande roll i länet under kriser och samhällsstörningar. I vårt uppdrag ingår att före, under och efter en samhällsstörning verka för samordning och gemensam inriktning av de åtgärder som behöver vidtas. Vi har ett särskilt ansvar att sammanställa en regional lägesbild som vi ger till regering och myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Länsstyrelsen har fått i uppdrag att handlägga stöd för tillfälligt sänkta fasta hyror till utsatta branscher. Regeringen arbetar just nu med att ta fram ett regelverk för stödet, förordningen ska vara klar i början/mitten av april. Mer information här.
Länsstyrelsen sammankallar till samverkansmöten med berörda aktörer och sammanställer varje vecka två lägesbilder för länet som skickas till regeringen.
Länsstyrelsen har samlat representanter för frivilligorganisationer och civilsamhälle för att stärka delaktighet och medverkan i arbetet att lindra konsekvenser av pandemin. Läs om hur frivilliga kan hjälpa till här
Länsstyrelsen arbetar med uppdraget att bistå Socialstyrelsen i arbetet med att samordna kommunernas lägesbilder och behov av skyddsutrustning och sjukvårdsmateriel.
En regional Inriktning och samordningsfunktion (ISF) för strategisk ledningsnivå har inrättats och möten genomförs varje vecka.
Länsstyrelsen, regionen och kommuner arbetar med att stödja näringslivet på olika sätt. Se mer om länsstyrelsens arbete för att stödja företag här.
Se mer här om hur vi arbetar mot covid-19

Rapporter från andra myndigheter/aktörer i Örebro län

Smittskyddsläkaren Region Örebro län

294 bekräftade fall av covid-19 i Örebro län, varav 41 inlagda på vårdavdelning och 14 på intensivvårdsavdelning. (Region Örebro län, 8 april).
Konstaterad smitta på nio särskilda boenden i länet.
Smittspridning finns även inom hemtjänst.
Smittskyddsläkaren lyfter att det är viktigt att minimera antalet personal som besöker brukare av hemtjänst för att minimera risken för spridning.
Smittskyddsläkaren påtalar att det är viktigt att alla kommuner har beredskap och rutiner för när och om smitta kommer in på särskilda boenden. Beredskap behöver också finnas för tillgång till skyddsutrustning.
Smittskyddsläkaren påtalar vikten av att kommuner följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Smittskyddsläkaren uppmanar kommunerna till att inte införa hårdare krav än Folkhälsomyndighetens rekommendationer då det kan skapa oro när kommunerna har olika regler för vad som gäller.

Länets kommuner

Besök från anhöriga hos personer med hemtjänst förekommer, vilket skapar oro hos hemtjänstpersonalen.
Behovet av skyddsutrustning är stort i länets tolv kommuner.
Oro för att skyddsutrustning inte kommer att räcka till inom kommunernas verksamheter.
Sjukfrånvaro samt vård av barn påverkar personalläget, exempel inom skola och omsorg.
Det råder brist på skyddsutrustning i länets tolv kommuner. Det finns ett stort behov att säkerställa tillgång till skyddsutrustning då en smittspridning kan ses på nio särskilda boenden och inom hemtjänsten. Handsprit, munskydd och masker efterfrågas av flertalet kommuner. Kommunerna signalerar att situationen gällande tillgång på skyddsutrustning snabbt kan förändras och bli kritisk om smitta kommer in på deras särskilda boenden och inom hemtjänsten.
Regionen och kommuner arbetar med omställning och omfördelning av personal. Två kommuner har genomfört en inventering av sjukvårdsutbildade kommunanställda.
En covid-19-avdelning färdigställs i dagarna i en kommun och särskilda avdelningar förbereds även i ytterligare två kommuner.

Övriga myndigheter

Polisen rapporterar att relationsbrott har ökat successivt varje vecka sedan årsskiftet totalt inom polisregionen Bergslagen. Det är dock oklart om ökningen kan relateras till konsekvenser av pandemin.
Arbetsförmedlingen rapporterar att antalet varsel och permitteringar ökar i länet. I mars varslades 360 personer. Motsvarande siffra för 2019 var 124. Under de tre första dagarna i april uppgår antalet varslade till 46. Som jämförelse kan nämnas att för hela april 2019 varslades 71. Det tyder på att antalet varslade kommer att öka betydligt under den närmaste tiden.
Antalet personer som skriver in sig på Arbetsförmedlingen har blivit fler, ökningen utgör 350 personer jämfört med motsvarande vecka 2019.

Kontaktperson

Beredskapsdirektör
Tiina Johansson

010-224 82 61

Presstjänst

Sten Renglin

0706-20 42 09

Fördjupning

Kommentarerna är avstängda