News

Translate:

Flagcounter

Flag Counter

Väder

klart.se

Arkiv

Läget i Örebro län Pressmeddelande från Länsstyrelsen

Läget i Örebro län Pressmeddelande från Länsstyrelsen

2020-04-29

Aktuell lägesbild från länet som skickats till regeringen idag

Här kommer en sammanfattning av den lägesbild över hur länet påverkats av covid-19-situationen som i dag, onsdag, har skickats till regeringen.

_ Vårt län blir allt mer belastat av covid-19. Det gäller såväl antal människor som drabbas av sjukdomen och effekterna för samhället i stort. Det är den bild vi i dag sänder till regeringen och med den också en uppmaning till oss alla att följa rekommendationerna att hålla ut och hålla avstånd, säger landshövding Maria Larsson.

Lägesbilden utgår ifrån information som Länsstyrelsen förmedlat till regeringen och uppgifterna kommer från länets kommuner, Region Örebro län, polis, räddningstjänst, Trafikverket och andra berörda samhällsaktörer. Observera att läget kring smittspridning utvecklas fort och att uppgifter kan vara inaktuella. Denna sammanställning innehåller endast regional information (ej på nationell nivå).

Länsstyrelsens bedömning över hur samhällsviktiga verksamheter påverkas

Nedan följer Länsstyrelsens bedömning av hur samhällsviktiga verksamheter i nuläget påverkas i Örebro län:

Liv och hälsa

Allvarlig påverkan på hälso- och sjukvård samt omsorg inom verksamheter i Örebro län. I länet finns smitta på särskilda boenden för äldre, LSS-boenden och inom hemtjänstgrupper. Antalet konstaterade fall på särskilda boenden fortsätter att öka. Fortsatt akut behov av skyddsutrustning i några kommuner. Oklarheter kring av användning av skyddsutrustning samt hygienrutiner i flera kommuner. Försämrad livskvalité hos äldre och riskgrupper p.g.a. fysisk distansering för riskgrupper och äldre.

Miljö och ekonomiska värden

Betydande påverkan inom handel och industri. Läget är problematiskt för många företag i länet, men har slagit olika hårt mot olika branscher. Värst drabbad är besöksnäringen, hotell- och restaurang, handeln, vissa serviceföretag och transportnäringen för persontrafik såsom taxi- och bussföretag.
Länsstyrelsens arbete kring konsekvenser av pandemin

Länsstyrelsen har en sammanhållande roll i länet under kriser och samhällsstörningar. I vårt uppdrag ingår att före, under och efter en samhällsstörning verka för samordning och gemensam inriktning av de åtgärder som behöver vidtas. Vi har ett särskilt ansvar att sammanställa en regional lägesbild som vi ger till regering och myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Nedan listas Länsstyrelsens pågående uppdrag och arbetsuppgifter med anledning av covid-19-situationen.
Förmedling av skyddsutrustning pågår i länet och samordnas av Länsstyrelsen. Syftet är att förmedla kontakt mellan företag som ställer skyddsutrustning till förfogande och kommuner som är i akut behov av skyddsutrustning Hittills har 783 företag i länets kommuner tagit emot information om resursförmedling från Länsstyrelsen och 22 företag har svarat att de har skyddsutrustning tillgänglig. Arbetet med att hemställa resurser och ta emot leveranser sker löpande.
.. Läs mer här om samordningen för tillgång till skyddsutrustning.
Ett arbete har påbörjats på Länsstyrelsen med att inventera kylplatser för avlidna i länet.
Länsstyrelsen har fått i uppdrag att handlägga stöd för tillfälligt sänkta fasta hyror till utsatta branscher. Mer information här.
Länsstyrelsen sammankallar till samverkansmöten med berörda aktörer och sammanställer varje vecka två lägesbilder för länet som skickas till regeringen.
Länsstyrelsen har samlat representanter för frivilligorganisationer och civilsamhälle för att stärka delaktighet och medverkan i arbetet att lindra konsekvenser av pandemin
Länsstyrelsen, regionen och kommuner arbetar med att stödja näringslivet på olika sätt. Läs mer här om hur vi kan stötta företagen.
Se mer här om hur vi arbetar mot covid-19

Rapporter från andra myndigheter/aktörer i Örebro län

Region Örebro län
Region Örebro län har hög belastning, Länet har tredje högsta antalet sjukdomsfall per 100 000 invånare. Regionen har möjlighet att hjälpa andra regioner med två-tre intensivvårdsplatser.
Ett av korttidsboendena i länet har konstaterad smitta och där har man även sett fortsatt spridning.

Kommuner i Örebro län:

I flera av länets kommuner har smitta konstaterats på särskilda boenden för äldre, LSS-boenden och inom hemtjänstgrupper.
Antalet konstaterade fall inom kommunala vård- och omsorgsverksamheter fortsätter att öka.
Ytterligare två kommuner rapporterade 28/4 att särskilda covid-19 avdelningar upprättats, detta på grund av konstaterade fall inom vård- och omsorgsverksamhet. Sedan tidigare finns detta hos flera av länets kommuner.

Andra myndigheter

Polisen i Örebro tillsammans med kommunala alkoholinspektörer har bjudit in ett 30-tal av stadens krögare för att informera och prata om tiden fram till skolavslutningen och sommaren. Mötet har skett på Polisens initiativ och information ges om regelverket utifrån ordningslagen, 50-personersgränserna och hur man avser att jobba vid skolavslutningarna.
Arbetsförmedlingen rapporterar att arbetslösheten ökar, framförallt för timanställda,många inom hotell och restaurang och besöksnäringen. Arbetslösheten för länet är 8,2 % i mars (+1,2 % från samma period förra året). Antal nyinskrivna fortsätter öka. Jämfört med motsvarande vecka föregående år är det en ökning med 1 870 personer.
Från slutet av mars (vecka 13) har antalet nya varsel stadigt minskat, sannolikt beroende på nya regler om korttidsarbete. Fram till 23 april hade 608 ansökningar om korttidsarbete beviljats i Örebro län. Under vecka 17 uppgick antalet nya varsel om uppsägning till 25 st. och under perioden 1–24 april 154 st. Det kan jämföras med 360 st. varsel under hela mars månad och 71 st. under hela april 2019. I mars stod hotell och restaurangbranschen för 36 % av alla varsel i Örebro län. – –
Arbetsförmedlingen arbetar med att identifiera branscher som har brist på personal och samverkar med kommuner för att försöka hitta individer som kan passa för snabbutbildning inom vården.
ESF-rådet (Europeiska socialfonden region Öst) har gått ut med en stor utlysning riktat till projekt för varslade eller de som är i risk att bli varslade och gäller de hårdast drabbade branscherna inom framförallt besöksnäring, hotell, restaurang mm. 35 miljoner fördelas till vår region.
IVO (Inspektionen för vård och omsorg) genomför ökad tillsyn inom äldrevården 25-30 inspektioner i Örebro län fördelat på samtliga kommuner.
Tillväxtanalys (Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser) konstaterar att konkurser i Örebro län ökat med 265 % i april jämfört med samma period förra året. 62 företag har gått i konkurs vilket drabbade 285 anställda, det är en ökning med 400 %. eller 228 anställda jämfört med samma period förra året.
Kriminalvård: I Region Mitt finns det för närvarande två konstaterade smittade .
Örebro Tingsrätt rapporterar att ca 30 % av alla brottsmål skjuts upp.

Kontaktperson

Beredskapsdirektör
Tiina Johansson

0705-58 99 48
Presstjänst

Sten Renglin

0706-20 42 09
Fördjupning

Kommentarerna är avstängda