News

Translate:

Flagcounter

Flag Counter

Väder

klart.se

Arkiv

Lägesbilden som Länsstyrelsen i dag skickade till regeringen

Lägesbilden som Länsstyrelsen i dag skickade till regeringen

2020-04-16

Här kommer en sammanfattning av den lägesbild över hur länet påverkats av coronasituationen som i dag har skickats till regeringen.

Lägesbilden utgår ifrån information som Länsstyrelsen förmedlat till regeringen och uppgifterna kommer från länets kommuner, Region Örebro län, polis, räddningstjänst och andra berörda samhällsaktörer. Observera att läget kring smittspridning utvecklas fort och att uppgifter kan vara inaktuella. Denna sammanställning innehåller endast regional information (ej på nationell nivå).

Länsstyrelsens bedömning över hur samhällsviktiga verksamheter påverkas

Länsstyrelsens bedömning hur samhällsviktiga verksamheter påverkas i Örebro län:

Liv och hälsa

– Avser påverkan på hälso- och sjukvård samt omsorg inom verksamheter i Örebro län. 11-12 särskilda boenden för äldre samt i ett trettiotal hemtjänstgrupper. Smitta finns även på LSS-boenden i länet. Fortsatt akut behov av skyddsutrustning. Försämrad livskvalité hos äldre och riskgrupper p.g.a. fysisk distansering för riskgrupper och äldre.

Miljö och ekonomiska värden

– Handel och industri.: Läget är problematiskt för många företag i länet, men har slagit olika hårt mot olika branscher. Värst drabbad är besöksnäringen, hotell- och restaurang, handeln, vissa serviceföretag och transportnäringen för persontrafik såsom taxi- och bussföretag. Minskade transporter, export, import, tillgång till internationell handel och beslut och åtgärder påverkar svenska företag och industrier

Länsstyrelsens arbete kring konsekvenser av pandemin

Länsstyrelsen har en sammanhållande roll i länet under kriser och samhällsstörningar. I vårt uppdrag ingår att före, under och efter en samhällsstörning verka för samordning och gemensam inriktning av de åtgärder som behöver vidtas. Vi har ett särskilt ansvar att sammanställa en regional lägesbild som vi ger till regering och myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Länsstyrelsen arbetar med uppdraget att bistå Socialstyrelsen i arbetet med att samordna kommunernas lägesbilder och behov av skyddsutrustning och sjukvårdsmateriel. I fredags den 10 april beviljade Socialstyrelsen skyddsutrustning till länets kommuner, utifrån delar av den hemställan som skickades till Socialstyrelsen den 3 april. Leverans av handskar, förkläden och handsprit skedde igår 14/4 till fem kommuner.
Länsstyrelsen har påbörjat uppdraget med att förmedla kontakter mellan företag som ställer skyddsutrustning till förfogande och kommuner som är i akut behov av utrustning. Fler än 100 företag har kontaktats. Sex har hittills svarat positivt på att leverera material.
Länsstyrelsen har fått i uppdrag att handlägga stöd för tillfälligt sänkta fasta hyror till utsatta branscher. Regeringen arbetar just nu med att ta fram ett regelverk för stödet, förordningen ska vara klar i början/mitten av april. Mer information här.
Länsstyrelsen sammankallar till samverkansmöten med berörda aktörer och sammanställer varje vecka två lägesbilder för länet som skickas till regeringen.
Länsstyrelsen har samlat representanter för frivilligorganisationer och civilsamhälle för att stärka delaktighet och medverkan i arbetet att lindra konsekvenser av pandemin. Läs om hur frivilliga kan hjälpa till här

– Länsstyrelsen, regionen och kommuner arbetar med att stödja näringslivet på olika sätt. Se mer om länsstyrelsens arbete för att stödja företag här.

– – Se mer här om hur vi arbetar mot covid-19

Rapporter från andra myndigheter/aktörer i Örebro län

Region Örebro län

439 bekräftade fall av covid-19 i Örebro län (275 fall 8/4), varav 67 inlagda på vårdavdelning (39 patienter 8/4) och 20 på intensivvårdsavdelning (15 patienter 8/4). Antal avlidna 12. (14/4)
Vecka 15 provtogs 500 patienter på sjukhus eller vårdboende, varav 20 procent var positiva. 700 personal inom vården provtogs, varav 10 procent var positiva.
Tidigare simuleringar har visat ett behov av 120 platser på vårdavdelning och 40 platser inom intensivvård. Nya simuleringar leder till högre skattat behov, 260 platser på vårdavdelningar och 50 platser inom intensivvård. Arbetet med simuleringar fortsätter.
Primärvården i den norra delen av Örebro län samlokaliserar vårdcentraler för att frigöra personal. Den personal som frigörs kommer stötta den kommunala hemvården där behoven av medicinsk kompetens ökat.

Länets kommuner

Det råder fortsatt stor brist på skyddsutrustning i länets kommuner. Stort behov att säkerställa tillgång till skyddsutrustning utifrån en ökning av konstaterad smitta inom hemtjänst och äldreomsorg.
Ökad smittspridning inom hemtjänst och på äldreboenden. I länet finns konstaterad smitta på 11-12 särskilda boenden för äldre (ökning med tre boenden sedan 8/4). Om man räknar med fall hos personalen är antalet 14 boenden. Smitta finns även inom ett trettiotal hemtjänstgrupper i länet samt på LSS-boenden. En kommun fick under påskhelgen sitt första fall av covid-19 inom hemtjänsten.
En kommun rapporterar stor frånvaro av sjuksköterskor, vilket gör att man närmar sig en kritisk situation. Kommunen ser att en lösning är att få in personal via bemanningsföretag.

Räddningstjänsten

Räddningstjänsterna rapporterar om ökad sjukfrånvaro och minskat förebyggande arbete såsom tillsyn och utbildningar.

Övriga myndigheter

Enligt Arbetsförmedlingen uppgår totalt antal varsel i länet till 97 för perioden 1-10 april. För april 2019 var antalet varsel totalt för hela månaden 71.
Polisregion Bergslagen kommer ta fram en vägledning om hur framförallt anställda i yttre tjänst ska undgå smitta samt agera vid kontakt med riskgrupper.

Kontaktperson

Beredskapsdirektör
Tiina Johansson
010-224 82 61

Presstjänst
Sten Renglin
0706-20 42 09

Kommentarerna är avstängda