News

Translate:

Flagcounter

Flag Counter

Väder

klart.se

Arkiv

Aktuell lägesbild från länet

Aktuell lägesbild från länet som skickats till regeringen idag

2020-05-28

Här kommer en sammanfattning av den lägesbild över hur länet påverkats av covid-19-situationen som i dag, onsdag 27 maj, har skickats till regeringen.

– Minskningen av Covid-19-fall i Örebro län fortsätter. Men signalerna från alla berörda vårdinstanser och myndigheter är tydliga: Vi måste fortsätta vara försiktiga, hålla i, hålla avstånd och hålla ut. Parallellt med detta ska vi hjälpa utsatta företag och föreningar och förbereda så att alla kan få en bra sommar, barn och äldre, kommenterar landshövding Maria Larsson denna veckas lägesbild för Örebro län.

Lägesbilden utgår ifrån information som Länsstyrelsen förmedlat till regeringen och uppgifterna kommer från länets kommuner, berörda samhällsaktörer. Observera att läget kring smittspridning utvecklas fort och att uppgifter kan vara inaktuella. Denna sammanställning innehåller endast regional information (ej på nationell nivå).

Länsstyrelsens bedömning över hur samhällsviktiga verksamheter påverkas

Nedan följer Länsstyrelsens bedömning av hur samhällsviktiga verksamheter i nuläget påverkas i Örebro län:

Betydande påverkan på hälso-och sjukvård samt omsorg inom verksamheter i Örebro län. samt omsorg inom verksamheter i Örebro län. Läget är fortsatt ansträngt i länets kommuner och smitta finns på särskilda boenden för äldre, LSS-boenden och inom hemtjänstgrupper. Behovet av skyddsutrustning på lång sikt är fortsatt stort i länets kommuner. Den tidigare akuta bristen på skyddsutrustning kvarstår ej. Region Örebro län ser en fortsatt minskning i antal totala fall av covid-19 i länet men har högst antal konstaterade sjukdomsfall av covid-19 per invånare. Detta kan emellertid förklaras med att Örebro län har haft – i jämförelse med andra regioner – ett stort antal testade bland vårdpersonal. Från och med vecka 20 har resurserna ökats ytterligare; all personal inom vård och inom äldre- och funktionshinderomsorg som insjuknar med symtom erbjuds testning.

Antalet inlagda patienter på IVA har varit jämn de senaste veckorna och tenderar att minska. Även antalet patienter som vårdas för covid-19 på länets sjukhus har minskat. Försämrad livskvalité hos äldre och riskgrupper p.g.a. fysisk distansering för riskgrupper och äldre

Betydande påverkan inom handel och industri. Läget är problematiskt för många företag i länet, men har slagit olika hårt mot olika branscher. Värst drabbad är besöksnäringen, hotell- och restaurang, handeln, vissa serviceföretag och transportnäringen för persontrafik såsom taxi- och bussföretag. Minskade transporter, export, import, tillgång till internationell handel och beslut och åtgärder påverkar svenska företag och industrier.Antal varsel och öppet arbetslösa har under våren ökat och är betydligt högre jämfört med samma period 2019.

Länsstyrelsens arbete kring konsekvenser av pandemin

Länsstyrelsen har en sammanhållande roll i länet under kriser och samhällsstörningar. I vårt uppdrag ingår att före, under och efter en samhällsstörning verka för samordning och gemensam inriktning av de åtgärder som behöver vidtas. Vi har ett särskilt ansvar att sammanställa en regional lägesbild som vi ger till regering och myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Nedan listas Länsstyrelsens pågående uppdrag och arbetsuppgifter med anledning av covid-19-situationen.

 • Länsstyrelsen har fått i uppdrag att handlägga stöd för tillfälligt sänkta fasta hyror till utsatta branscher. Mer information här.
 • Samverkan sker med näringsorganisationer, branscher samt fackliga organisationer för att stämma av lägesbilden. Länsstyrelsen och Region Örebro län genomför en regional undersökning och analys kring varsel, korttidsarbeten och andra delar som berör näringslivet i länet. Den 4 juni sker nästa samling.
  Läs mer här om hur vi kan stötta företagen.
 • Länsstyrelsen samlar representanter för frivilligorganisationer och civilsamhälle för att stärka delaktighet och medverkan i arbetet att lindra konsekvenser av pandemin.
 • Länsstyrelsen och Region Örebro län genomför en regional undersökning och analys kring varsel, korttidsarbeten och andra delar som berör näringslivet i länet.
 • Se mer här om hur vi arbetar mot covid-19

Rapporter från andra myndigheter/aktörer i Örebro län

Region Örebro län

 • Region Örebro län ser en fortsatt minskning i antal totala fall av covid-19 i länet men har högst antal konstaterade sjukdomsfall av covid-19 per 100` invånare. Den höga andelen bekräftade fall i länet beror på att regionen testat många och att man jämfört med andra regioner har en stor provtagning av vård- och omsorgspersonal. Ca 52 % av totalt antal provtagningar är personalprovtagningar. Regionen hade fram till vecka 21 genomfört 35 tester per 1 000 invånare.
 • Antalet inlagda patienter på IVA har varit jämn de senaste veckorna och tenderar att minska. Även antalet patienter som vårdas för covid-19 på länets sjukhus har minskat.
 • På akuten i Örebro, USÖ, har besökstrycket nu börjat öka igen till mer normala nivåer. Under de första veckorna av pandemin gick antalet besök ner med 25 procent. Fortfarande är det ungefär hälften av patienterna som söker för symptom som kan vara covid-19.
 • Sedan tidigare hjälper Företagsjouren företagare med kontakter och information för företagsrådgivning, affärsutveckling och finansiering. Nu bedöms den psykiska ohälsan bland företagare öka i spåren av coronaviruset. Som ett led i detta startar Region Örebro län ett pilotprojekt där Företagsjouren utökas med psykosocialt stöd från primärvården.
  Vårdcentralerna har förstärkt sin beredskap för att kunna ta hand om personer som upplever psykisk ohälsa i samband med pandemin.
  Coronapandemin slår hårt mot länets kulturaktörer och civilsamhälle, och nu har kulturnämnden fattat beslut om att gå in med stödåtgärder genom omfördelning av 1,3 miljoner kronor och ändrade riktlinjer..
  Region Örebro län har fattat beslut om ytterligare stöd till företag som har fått problem på grund av coronapandemin. Ett tillskott på 1,1 miljoner kronor till Almi Företagspartner Mälardalen som har till uppgift att på olika sätt stötta företagande samt konsulthjälp till företag som vill ställa om sina verksamheter för att kunna hantera krisen.

Kommuner i Örebro län:

 • Konstaterad smitta av covid-19 på vård- och omsorgsverksamheter finns i flera av länets kommuner. Flera boenden i länet med tidigare konstaterad smitta är nu smittfria och två av länets kommuner har ännu inte haft konstaterad covid-19 inom vård- och omsorgsverksamheter.
 • Flera kommuner rapporterar att läget i kommunen är ansträngt och innebär en hög belastning, främst inom vård och omsorg, men att läget är oförändrat och hanterbart.
 • Det rapporteras inte lika många nya åtgärder med koppling till covid-19 och tillgång till skyddsutrustning har stabiliserats.

Andra myndigheter

 • Enligt Tillväxtverket har företag i Örebro län beviljats ca 347 miljoner kronor i permitteringsstöd. Av 1 352 ansökningar som Tillväxtverket hanterat har 1 059 beviljats och omfattar 7 187 anställda i Örebro län. Av beviljat permitteringsstöd till företag i länet dominerar tillverkningsindustrin som beviljats stöd för nästan 2 200 anställda.
 • Den senaste veckan har antalet öppet arbetslösa ökat med 57 personer och uppgår till 7 308.Antalet varsel uppgick till 133 för perioden 1–22 maj.
 • Med anledning av återinförande av aktivitetsrapportering befarar Arbetsförmedlingen högre tryck och eventuell köbildning utanför deras lokaler från och med juli.
 • Nerikes Brandkår rapporterar om problem att få tag på filter till sina helmasker.
 • Polisen rapporterar att problembilden rörande motorburen ungdom kvarstår. Flera kommuner bekräftar bilden av problem kring ungdomsgäng, droger och skadegörelse.
 • Örebrokompaniet meddelar till Svt Örebro att pandemin slår hårt mot turismen i länet. Hotellen i Örebro har tappat omkring 70 % av sina gästnätter de senaste två månaderna. Ungefär hälften av företag inom turism som Örebrokompaniet haft kontakt meddelar att de permitterat personal.

Kontaktperson

Beredskapsdirektör
Tiina Johansson
0705-58 99 48

Presstjänst

Sten Renglin
0706-20 42 09

Kommentarerna är avstängda