News

Translate:

Flagcounter

Flag Counter

Väder

klart.se

Arkiv

Aktuell lägesbild från länet som skickats till regeringen idag

Aktuell lägesbild från länet som skickats till regeringen idag

2020-05-20

Här kommer en sammanfattning av den lägesbild över hur länet påverkats av covid-19-situationen som i dag, onsdag 20 maj, har skickats till regeringen.

‑ Försiktig optimism kan skönjas vad beträffar smittskyddsläget i länet, det är naturligtvis oerhört positivt. Men utan att vara en glädjedödare så måste jag påminna om att det inte är över. Vi måste hålla ut och hålla i. Vi får inte tappa respekten för riskerna, säger landshövding Maria Larsson.

Lägesbilden utgår ifrån information som Länsstyrelsen förmedlat till regeringen och uppgifterna kommer från länets kommuner, berörda samhällsaktörer. Observera att läget kring smittspridning utvecklas fort och att uppgifter kan vara inaktuella. Denna sammanställning innehåller endast regional information (ej på nationell nivå).

Länsstyrelsens bedömning över hur samhällsviktiga verksamheter påverkas

Nedan följer Länsstyrelsens bedömning av hur samhällsviktiga verksamheter i nuläget påverkas i Örebro län:

 • Allvarlig påverkan på hälso-och sjukvård samt omsorg inom verksamheter i Örebro län. Läget är fortsatt ansträngt i länets kommuner och smitta finns på särskilda boenden för äldre, LSS-boenden och inom hemtjänstgrupper. Den tidigare akuta bristen på skyddsutrustning kvarstår ej. Behovet av skyddsutrustning på lång sikt är fortsatt stort i länets kommuner. Region Örebro län ser att antalet nya fall i länet avtar och är försiktigt optimistiska vad gäller smittspridningstakten i länet. Antalet inlagda patienter på IVA ökar inte utan har istället varit jämn de senaste veckorna och tenderar minska. Antalet patienter som vårdas på vårdavdelning med anledning av covid-19 har sjunkit de senaste veckorna. Försämrad livskvalité hos äldre och riskgrupper p.g.a. fysisk distansering för riskgrupper och äldre.
 • Betydande påverkan inom handel och industri. Läget är problematiskt för många företag i länet, men har slagit olika hårt mot olika branscher. Värst drabbad är besöksnäringen, hotell- och restaurang, handeln, vissa serviceföretag och transportnäringen för persontrafik såsom taxi- och bussföretag. Minskade transporter, export, import, tillgång till internationell handel och beslut och åtgärder påverkar svenska företag och industrier. Antal varsel och öppet arbetslösa har under en period ökat och är betydligt högre jämfört med samma period 2019.

Länsstyrelsens arbete kring konsekvenser av pandemin

Länsstyrelsen har en sammanhållande roll i länet under kriser och samhällsstörningar. I vårt uppdrag ingår att före, under och efter en samhällsstörning verka för samordning och gemensam inriktning av de åtgärder som behöver vidtas. Vi har ett särskilt ansvar att sammanställa en regional lägesbild som vi ger till regering och myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Nedan listas Länsstyrelsens pågående uppdrag och arbetsuppgifter med anledning av covid-19-situationen.

 • Arbete sker för att säkerställa skydds- och sjukvårdsutrustning. Länsstyrelsen har haft kontaktat med tusentals företag med frågan om de har skyddsmaterial som de kan bistå med varav 27 har svarat att de har skyddsutrustning att avvara. Utöver den resursförmedling som redan sker finns en organisation för gemensamma inköp för att säkra det långsiktiga behovet av skyddsutrustning.. Behovet av skyddsutrustning på lång sikt är fortsatt stort i länets kommuner, men den akuta bristen på skyddsutrustning kvarstår inte. Läs mer här om samordningen för tillgång till skyddsutrustning.
 • Länsstyrelsen har fått i uppdrag att handlägga stöd för tillfälligt sänkta fasta hyror till utsatta branscher. Mer information här.
 • Samverkan sker med näringsorganisationer, branscher samt fackliga organisationer för att stämma av lägesbilden. Länsstyrelsen och Region Örebro län genomför en regional undersökning och analys kring varsel, korttidsarbeten och andra delar som berör näringslivet i länet. Den 4 juni sker nästa samling.
  Läs mer här om hur vi kan stötta företagen.
 • Länsstyrelsen samlar representanter för frivilligorganisationer och civilsamhälle för att stärka delaktighet och medverkan i arbetet att lindra konsekvenser av pandemin.
 • Länsstyrelsen, regionen och kommuner arbetar med att stödja näringslivet på olika sätt.
 • Se mer här om hur vi arbetar mot covid-19

Rapporter från andra myndigheter/aktörer i Örebro län

Region Örebro län

 • Region Örebro län ser att antalet nya fall i länet avtar och är försiktigt optimistiska vad gäller smittspridningstakten i länet.
 • Vecka 20 var 15 % av samtliga provtagningar positiva jämfört med tidigare period där andelen positiva testsvar var 25 %.
 • Antalet inlagda patienter på IVA har varit jämn de senaste veckorna och tenderar att minska. Antalet patienter som vårdas på vårdavdelning har sjunkit de senaste veckorna.

Kommuner i Örebro län:

 • Fortsatt påverkan på personaltillgång med anledning hög frånvaro och konstaterad smitta, påverkar främst vård- och omsorgsverksamheter.
 • Stort fokus ligger på planering av sommarbemanning, resurs- och materialplanering inom vård och omsorg samt säkerställande av krishantering under sommaren.
 • Antalet särskilda boenden med konstaterad smitta minskar.
 • Kommuner i länet har fått utöka/byta lagerlokaler för att de nu har mer skyddsutrustning i lager.
 • Flera kommuner arbetar med att skapa möjlighet för anhöriga att mötas på äldreboenden, exempelvis genom mötesplatser utomhus.
 • Kommunerna planerar för olika sommaraktiviteter för barn och ungdomar. Bland annat sommarskola för olika årskurser.
 • En kommun rapporterar om att kommunens arbete kopplat till covid-19 debatteras på sociala medier där kommunen anklagas för att mörka bl.a. tillgång till skyddsutrustning och vilka som är smittade.
 • Några aktörer rapporterar att de trappar ned på krisorganisation och stabsarbetet, exempelvis till ordinarie kontorstid och färre möten per vecka.

Andra myndigheter

 • Antalet konkurser i länet ökar. Den senaste veckan har antalet öppet arbetslösa ökar med 68 personer och uppgår till 7 251. Antalet varsel uppgick till 128 för perioden 1–15 maj, under april uppgick den siffran till 169.
 • Örebro tingsrätt har inte tillräckligt med nämndemän tillgängliga för att genomföra alla planerade förhandlingar på grund av att ca en tredjedel tillhör riskgrupp eller är över 70 år. Uppmanar kommunerna att utse fler nämndemän.

Kontaktperson

Beredskapsdirektör
Tiina Johansson
0705-58 99 48

Presstjänst

Sten Renglin
0706-20 42 09

Kommentarerna är avstängda