News

Translate:

Flagcounter

Flag Counter

Väder

klart.se

Arkiv

Aktuell lägesbild från länet

Aktuell lägesbild från länet

som skickats till regeringen v.28

2020-07-09

Covid-19 Örebro län

Länsstyrelsen sammanställer varje vecka en regional lägesbild som skickas till Regeringen. Nedan följer en sammanfattning av hur Örebro län påverkas av den pågående covid-19 pandemin.

Lägesbilden utgår ifrån information som Länsstyrelsen förmedlat till regeringen och uppgifterna kommer från länets kommuner och berörda samhällsaktörer. Observera att läget kring smittspridning utvecklas fort och att uppgifter kan vara inaktuella. Denna sammanställning innehåller endast information på regional nivå (ej på nationell nivå).

Nedan följer Länsstyrelsens bedömning av hur samhällsviktiga verksamheter i nuläget påverkas i Örebro län:

Hälso- och sjukvård samt omsorg

Måttlig påverkan på hälso- och sjukvård samt omsorg inom verksamheter i Örebro län. Läget är fortsatt ansträngt men under kontroll i länets kommuner, läget påverkas främst av personalsituationen där många nu är på semester.

 • Smitta finns på fem särskilda boenden. Behovet av skyddsutrustning på lång sikt är fortsatt stort i länets kommuner. Den tidigare akuta bristen på skyddsutrustning kvarstår ej.
 • Försämrad livskvalité hos äldre och riskgrupper på grund av fysisk distansering. Situationen i samhället påverkar den psykiska och fysiska hälsan hos länets befolkning.

Handel och industri

Betydande påverkan inom handel och industri. Läget är problematiskt för många företag i länet, men har slagit olika hårt mot olika branscher. Minskade transporter, export, import, tillgång till internationell handel samt beslut och åtgärder påverkar svenska företag och industrier.

 • Antalet öppet arbetslösa har under våren ökat och är högre jämfört med samma period 2019. Länets företagare fortsätter att ansöka om stöd för korttidsarbete.

Länsstyrelsens arbete kring konsekvenser av pandemin

Länsstyrelsen har en sammanhållande roll i länet under kriser och samhällsstörningar. I vårt uppdrag ingår att före, under och efter en samhällsstörning verka för samordning och gemensam inriktning av de åtgärder som behöver vidtas. Vi har ett särskilt ansvar att sammanställa en regional lägesbild som vi ger till regering och myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Nedan listas Länsstyrelsens pågående uppdrag och arbetsuppgifter med anledning av covid-19-situationen.

 • Länsstyrelsen har fått i uppdrag att göra en plan för insatser som kan bli aktuella om det uppstår nya utbrott av covid-19.
 • Länsstyrelsen har i uppdrag att samla in information kring hur restriktioner och rekommendationer följs i länet.
 • Länsstyrelsens aktuella uppdrag

Rapporter från andra myndigheter/aktörer i Örebro län

Region Örebro län

 • 2 395 (+78) bekräftade fall av covid-19 i Örebro län, varav 9 (-14) personer är inlagda på vårdavdelning och 3 (-2) personer på intensivvårdsavdelning. 167 (+4) personer är avlidna i covid-19 i länet. (Region Örebro län 8/7).
 • Region Örebro län rapporterar att akutmottagningarna och ambulansverksamheten hanterar färre covidpatienter. Patienter med andra åkommor ökar.
 • Region Örebro län rapporterar att de kan tillhandhålla PCR-test för samtliga provtagningsgrupper (1,2,3,4). Merparten kontrolleras med egenprovtagning på länets covidmottagningar och provtagningsstationer.
 • Det är stor efterfrågan på antikroppstester för allmänheten. Nya tider för provtagning släpps efter hand

Kommuner i Örebro län

 • En kommun rapporterar om fortsatt skadegörelseproblematik och mindre bränder (ex. i papperskorgar) har ökat. Fortsatt oroligt i vissa områden där många individer i olika åldrar rör sig ute och kan uppehålla sig på en relativt avgränsad yta, barn som ungdomar och unga vuxna. En del rapporter om uttryck för ökad psykisk ohälsa. Det pågår också ett arbete med samordning kring psykisk ohälsa samt samordnade insatser runt ökad skadegörelse och aktiviteter för ungdomar.
 • Flera kommuner arbetar med att skapa fler sommarjobb och sommaraktiviteter för barn och ungdomar.
 • Viss nedtrappning av krisledningsstab och stabsarbete sker fortsatt bland länets aktörer. Det finns beredskap för att vid behov återaktivera särskild organisation.
 • Aktörer inom turism- och besöksnäring samt länets kommuner rapporterar att det allmänna intrycket är att Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd följs. Det finns dock en tendens till trängsel vid exempelvis badplatser och vid kassor i butiker.

Andra myndigheter

 • Enligt Arbetsförmedlingen fortsatte den öppna arbetslösheten i länet att öka under vecka 27. Ökningen var med 181 personer och totalt är nu siffran 8446 personer. Jämfört med föregående år är det 3336 fler personer som är öppet arbetslösa
 • Polisregion Bergslagen rapporterar att de behöver hantera många personer med psykisk ohälsa.
 • Enligt Tillväxtverket har totalt 1 688 företag i Örebro län beviljats stöd för korttidsarbete. Företagen har totalt tagit del av nästan 449 miljoner kronor. Totalt omfattas 9 668 anställda.

Kontaktperson
Per Olov Mörn
Stabschef
076-133 66 92

Presstjänst
Susanne Lindeborg
Kommunikationsstrateg
070-337 41 75

Kommentarerna är avstängda