News

Translate:

Flagcounter

Flag Counter

Väder

klart.se

Arkiv

Aktuell lägesbild covid-19 Örebro län

Aktuell lägesbild covid-19 Örebro län

Pressmeddelande


Covid-19 Örebro län

Aktuell lägesbild från länet som skickats till regeringen idag

Här kommer en sammanfattning av den lägesbild över hur länet påverkats av covid-19-situationen som i dag, onsdag 13 maj, har skickats till regeringen.

Lägesbilden utgår ifrån information som Länsstyrelsen förmedlat till regeringen och uppgifterna kommer från länets kommuner, berörda samhällsaktörer. Observera att läget kring smittspridning utvecklas fort och att uppgifter kan vara inaktuella. Denna sammanställning innehåller endast regional information (ej på nationell nivå).

Länsstyrelsens bedömning över hur samhällsviktiga verksamheter påverkas

Nedan följer Länsstyrelsens bedömning av hur samhällsviktiga verksamheter i nuläget påverkas i Örebro län:

Liv och hälsa

 • Allvarlig påverkan på hälso-och sjukvård samt omsorg inom verksamheter i Örebro län. I länet finns smitta på särskilda boenden för äldre, LSS-boenden och inom hemtjänstgrupper. Antalet konstaterade fall på särskilda boenden fortsätter att öka. Fortsatt stort behov av skyddsutrustning i kommunerna.
  Risk för försämrad livskvalité hos äldre och riskgrupper p.g.a. fysisk distansering för riskgrupper och äldre.

Miljö och ekonomiska värden

 • Betydande påverkan inom handel och industri. Läget är problematiskt för många företag i länet, men har slagit olika hårt mot olika branscher. Värst drabbad är besöksnäringen, hotell-och restaurang, handeln, vissa serviceföretag och transportnäringen för persontrafik såsom taxi-och bussföretag. Minskade transporter, export, import, tillgång till internationell handel och beslut och åtgärder påverkar svenska företag och industrier.

Länsstyrelsens arbete kring konsekvenser av pandemin

Länsstyrelsen har en sammanhållande roll i länet under kriser och samhällsstörningar. I vårt uppdrag ingår att före, under och efter en samhällsstörning verka för samordning och gemensam inriktning av de åtgärder som behöver vidtas. Vi har ett särskilt ansvar att sammanställa en regional lägesbild som vi ger till regering och myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Nedan listas Länsstyrelsens pågående uppdrag och arbetsuppgifter med anledning av covid-19-situationen.

 • Arbete sker för att säkerställa skydds- och sjukvårdsutrustning. Länsstyrelsen har kontaktat 1 609 företag med frågan om de har skyddsmaterial som de kan bistå med varav 27 har svarat att de har skyddsutrustning att avvara. Utöver den resursförmedling som redan sker finns en organisation för gemensamma inköp för att säkra det långsiktiga behovet av skyddsutrustning…
  Läs mer här om samordningen för tillgång till skyddsutrustning.
 • Länsstyrelsen har fått i uppdrag att handlägga stöd för tillfälligt sänkta fasta hyror till utsatta branscher. Mer information här.
 • Samverkan sker med näringsorganisationer, branscher samt fackliga organisationer för att stämma av lägesbilden. Länsstyrelsen och Region Örebro län genomför en regional undersökning och analys kring varsel, korttidsarbeten och andra delar som berör näringslivet i länet.
  Läs mer här om hur vi kan stötta företagen.
 • Länsstyrelsen samlar representanter för frivilligorganisationer och civilsamhälle för att stärka delaktighet och medverkan i arbetet att lindra konsekvenser av pandemin.

Rapporter från andra myndigheter/aktörer i Örebro län

Region Örebro län

Smittspridning finns fortsatt i länet, Örebro län har inte en avtrappning i nuläget.

 

Regionen rapporterar om ökat söktryck på akuten, fler söker akuten för övre luftvägsinfektioner.

 

Under lördagen den 9 maj beslutade Smittskydd i Örebro län att stänga en restaurang i Örebro kommun efter samråd med Miljökontoret. Den aktuella restaurangen bröt mot Folkhälsomyndighetens föreskrifter avseende bland annat trängsel på krogar.

 

Kommuner i Örebro län:

 • Antalet konstaterade fall inom kommunala vård- och omsorgsverksamhet fortsätter att öka i länet. Konstaterad smitta på vård- och omsorgsverksamheter finns i 10 av länets 12 kommuner..
 • Kvarstår behov av skyddsutrustning, främst handskar, förkläden och tvål.
 • Lindesbergs kommun ställer in sitt fullmäktigesammanträde i maj på grund av få ärenden och för att minska smittspridning av coronaviruset.
 • En kommun rapporterar om svårigheter att få in vikarier inom vård- och omsorgsverksamheter. Det kan bero på rädsla för smitta hos vikarierna.
 • Sjukfrånvaro och konstaterad smitta av covid-19 påverkar personalläget inom kommunernas verksamheter, främst inom vård- och omsorg.

Andra myndigheter

 • Den öppna arbetslösheten fortsätter att öka från 7 038 personer v.18 till 7 183 v. 19. Antalet nyinskrivna ökade från 340 till 394. Samtidigt blir antalet nyanmälda platser till AF fler. Antalet nyanmälda plaster ökade mellan v 18-19 från 313 till 524 varav 484 är exklusive ferieplatser. Under vecka 19 fick 274 personer ett arbete vilket är en ökning med 114 personer jämfört med vecka 18.
 • Varslen under perioden 1-8 maj uppgick till 97. För hela april var antalet varsel 169 så om trenden håller i sig kan vi räkna med något fler varsel under maj månad.
 • Branschstatistiken över varsel för april visar att flest varsel i länet varit inom tillverkning, vård och omsorg inklusive sociala tjänster samt hotell- och restaurangverksamhet.
 • Antalet konkurser fortsätter att öka i länet.
 • Bland företagen i Örebro län är det 1 142 som ansökt om korttidsarbete. Av dessa blev 855 ansökningar beviljade med 222 miljoner kronor. Antalet företag som beviljats har ökat med 40 procent sedan 23 april.

Kontaktperson

Beredskapsdirektör
Tiina Johansson
0705-58 99 48

Presstjänst

Sten Renglin
0706-20 42 09

Fördjupning

Länsstyrelsen i Örebro län

Kommentarerna är avstängda