News

Translate:

Flagcounter

Flag Counter

Väder

klart.se

Arkiv

9 nya naturreservat under 2018 – i sex kommuner

9 nya naturreservat under 2018 – i sex kommuner

18-12-17

Brevens tallskogar ska skyddas

Brevens bruk är sedan länge känt för sina vackra kultur- och bruksmiljöer. Nu ska Brevens bruk även bli känt för sina artrika tallskogar. Länsstyrelsen i Örebro län har beslutat om att Brevens tallskogar tillsammans med åtta andra områden i länet ska skyddas och bli naturreservat.

Brevens tallskogar är ett stort sammanhängande område bestående av skog, myrmark, sjöar och tjärnar. Myrmarken och sjöarna har ett rikt fågelliv, där Stormossen är platsen för länets största kända orrlek och storlommen trivs bra i sjöarna. Störst naturvärden är knutna till områdets gamla brandpräglade tallskogar. Här trivs fåglar som tjäder och nattskärra, svampar som lakritsmusseron och blå taggsvamp samt ett flertal vedlevande insekter knutna till gammal tallved. Särskilt anmärkningsvärd är den rikliga förekomsten av den annars mycket sällsynta och rödlistade skalbaggen raggbock.

Naturreservatet som beslutas är 958 hektar stort och ligger i länets sydostligaste del, till gränsen mot Östergötland. Länsstyrelsen i Östergötland tar samtidigt som Örebro län ett reservatsbeslut om ytterligare 661 hektar i direkt anslutning söderut. Naturreservatet kommer ha samma namn på båda sidor länsgränsen. För besökaren blir det alltså ett mer än 1 600 hektar stort sammanhängande skyddat område att vistas i. Ett ledsystem som sträcker sig in i båda länen kommer att anläggas så att besökarna får möjlighet att uppleva den vackra naturen i området.

– Örebro län jobbar aktivt och framgångsrikt för att nå riksdagens mål för långsiktigt skydd av natur. I år har vi två riktigt stora objekt där vi går i mål med reservatsprocessen, där Brevens tallskogar bildar ett av de största sammanhängande naturreservaten i södra länsdelen. Det är positivt att vi har en bredd av naturtyper i de beslut som tas i år. Bredden ställer också krav på oss att jobba med anpassad skötsel av skyddade områden i framtiden, säger Johan Karlhager, chef för Naturskyddsenheten på Länsstyrelsen.
Ytterligare ett stort naturreservat bildas

I den nordöstra delen av länet bildas också ett stort vildmarkspräglat naturreservat som fått namnet Dragtjärn. Området är känt sedan länge och omskrivet redan på 60-talet av Länsstyrelsen. Det är närmare 400 hektar stort och gränsar mot två andra naturreservat och naturvårdsområdet Malingsbo-Kloten.

Dragtjärn har en annan karaktär än Brevens tallskogar. Det nordligare läget och den högre höjden gör att området påminner om en norrlandsskog med smala snötåliga granar och rika hänglavar. Terrängen är kuperad med inslag av skogstjärnar, små myrar och vattendrag. Här finns arter som till exempel svamparna doftskinn och ullticka, lavar som lunglav och garnlav. På marken i tallskogarna kan du hitta orange taggsvamp och den mycket sällsynta taigataggsvampen. Fåglar som tjäder, tretåig hackspett och pärluggla trivs i den gamla skogen. I Dragtjärn finns också chans att få se varg och lodjur.
Därför skyddar vi natur

Länsstyrelsen har ett tydligt uppdrag från riksdag och regering att skydda skogar med hög biologisk mångfald. Riksdagen har antagit ett mål om att 150 000 hektar produktiv skogsmark i Sverige ska ges ett formellt skydd genom beslut som tas under åren 2012–2020.

I och med Länsstyrelsens beslut om nya naturreservat skyddas totalt cirka 1 637 hektar i länet av olika naturtyper. I Örebro län är nu lite drygt 3,5 procent av den produktiva skogsmarksarealen formellt skyddad.
Områden som nu skyddas

· Bergvikskullen (Hällefors kommun), 11 hektar, ung naturskog, kalkbarrskog och spännande geologi i ett orört landskap.

· Brevens tallskogar (Örebro kommun), 958 hektar, tallmiljöer och gammal skog med stor artrikedom.

· Dragtjärn (Ljusnarsbergs kommun), 392 hektar, naturskog och myrmarker. Brandpräglad barrskog och sandtallskog.

· Grytskogen (Lekebergs kommun), 83 hektar, naturskogar, myrmarker och tjärnar i ett orört landskap.

· Järlehytteskog (Nora kommun), 8,5 hektar, fuktig blandskog som främst skyddas för att bevara de utrotningshotade fjärilsarterna aspnätfjäril och väddnätfjäril.

· Jönsaskogen (Lekebergs kommun), 15,4 hektar, grandominerad naturskog i fuktig, rik miljö som gör att det finns gott om grova högväxta granar.

· Kungshall (Lekebergs kommun), 72 hektar, naturskogar och myrmarker. Svamp- och kärlväxter trivs i reservatets kalkrika skogsbestånd och rikkärr.

· Lidetorpsmon (Degerfors kommun), 81,2 hektar, geologiska formationer med åsar och en dödisgrop. Tallskogar på sandmark som i och med det nya reservatsbeslutet kan skötas med naturvårsbränning som kommer att gynna insekter och marksvampar.

· Västansjö (Degerfors kommun), 16 hektar, grandominerad barrblandskog med stort inslag av gamla aspar.
Handläggare

Johan Karlhager
Länsstyrelsen i Örebro län
Enhetschef för naturskydd
010-224 87 50

Handläggare

Emil Pagstedt Andersson
Länsstyrelsen i Örebro län
Naturskyddshandläggare

010-224 87 61
Länsstyrelsen i Örebro län

Kommentarerna är avstängda