News

Translate:

Flagcounter

Flag Counter

Väder

klart.se

Arkiv

13 nya naturreservat bildas – i sju kommuner

lansstyrelsen     13 nya naturreservat bildas – i sju kommuner

16-11-02
Sista oktober tog Länsstyrelsen beslut om 13 nya naturreservat med en areal på närmare 1 300 hektar i sju olika kommuner. Naturreservaten visar vilken variation det finns i länets natur. De innehåller alltifrån vilda barrskogar och vidsträckta myrar till bäckar med öring och musslor. Alla erbjuder något som gör dem värda ett besök.

Venakarret-Foto-Ornskoldsviks-Aviatorteknik
Venakarret Foto Örnskoldsviks Aviatorteknik

I och med besluten får mindre kända arter som gräddticka, aspgelélav, gransotdyna, skrynkelfläta och klubbstarr nu en chans att leva kvar. De flesta är beroende av gammal skog med både levande och döda träd. Bland besluten finns stora barrskogar med tjädrar och tretåiga hackspettar, vidsträckta våtmarker med rik fågelfauna, vattendrag med öring och flodpärlmussla och ett av Sveriges största och artrikaste rikkärr, Venakärret vid Älvhyttan. Flera av skogarna utgörs av så kallad kalkbarrskog. Det är en ganska ovanlig naturtyp i vårt län och tack vare den kalkrika marken finns här en stor mängd ovanliga kärlväxter och svampar.

– Årets reservatsbeslut visar på den stora bredd av naturtyper som vi har i Örebro län och det är roligt att de nya reservaten är spridda i så många kommuner, säger Hans Ljungkvist, en av handläggarna som har arbetat fram de nya reservaten.

Flera av områdena är också lämpliga att vandra i. I Venakärret finns en nygjord spång där du får uppleva porlande vattendrag, ängar med orkidéer och ovanliga fjärilar och har du tur kanske du träffar på någon av korna som betar på skogen.

Länsstyrelsen har ett tydligt uppdrag från riksdag och regering att skydda skogar med hög biologisk mångfald och under 2016 har anslagen för detta varit särskilt stora. Riksdagen har antagit ett mål om att 150 000 hektar produktiv skogsmark i Sverige ska ges ett formellt skydd genom beslut som tas under åren 2014–2020.

I och med Länsstyrelsens beslut om nya naturreservat skyddas totalt närmare
1 300 hektar i länet och av dessa utgör 870 hektar produktiv skogsmark. I Örebro län är nu nära 3 procent av den produktiva skogsmarksarealen skyddad, vilket motsvarar en areal på drygt 17 000 hektar.

Beslutade reservat

Askersunds kommun, Ödesdovra, barrskog/kalkbarrskog, 35 hektar

Degerfors kommun, Julömossen, barrskog/våtmark, 135 hektar

Hällefors kommun, Nedre Sävälven, barrskog/våtmark/vattendrag/sjö, 421 hektar

Hällefors kommun, Svinhöjden, barrskog/gransumpskog, 74 hektar

Hällefors kommun, Mettjärn, barrskog/våtmark/vattendrag/sjö, 347 hektar

Karlskoga kommun, Kärne, kalkbarrskog, 17 hektar

Lindesbergs kommun, Köttsala, kalkbarrskog, 24,2 hektar

Lindesbergs kommun, Mårdshytte kalkskog, kalkbarrskog, 21 hektar

Nora kommun, Alntorps storskog, barrskog, 45 hektar

Nora kommun, Meshattbäcken, barrskog/våtmark/bäck, 65 hektar

Nora kommun, Venakärret, barrskog/kalkbarrskog/rikkärr/vattendrag, 67,2 hektar

Örebro kommun, Arvaby, barrskog/kalkbarrskog. 7,8 hektar

Örebro kommun, Stockebäcksäng, ädellöv på kalk, 14 hektar

Fakta om naturreservat

Naturreservat är det vanligaste sättet att skydda natur. I Örebro län finns i dag drygt 230 naturreservat, varav cirka 200 är statliga och resten kommunala.

Naturreservat kan bildas på statlig, privat eller kommunal mark genom beslut av länsstyrelsen eller kommunen. Reservaten bildas efter förhandlingar med markägaren om intrångsersättning eller lösen.

Syftet med att bilda naturreservat kan vara att

bevara biologisk mångfald
bevara värdefulla natur- och livsmiljöer
tillgodose behov av områden för friluftslivet.
Skötsel och föreskrifter

Länsstyrelsen eller kommunen beslutar om hur naturreservaten ska skötas. Reservaten sköts enligt en fastställd skötselplan. Föreskrifterna skiljer sig starkt mellan olika reservat, beroende på vilka motiv som ligger bakom reservatsbildningen.

För mer info:
Hans Ljungkvist,
010-428 87 58
Handläggare på naturskydd
Länsstyrelsen
i Örebro län

Film
Film på Youtube om
de nya reservaten

 

Kommentarerna är avstängda